INNE 

polska  angielska
data publikacji: 21-08-2019 | 13:49data ostatniej modyfikacji: 21-08-2019 | 13:49Wprowadził: Tomasz Sitek
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap21 sierpnia 2019

Gmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w formule  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z siedzibą w Rzeszowie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przeprowadzeniu szeregu działań inwestycyjnych w celu przygotowania terenów w miejscowości Boguchwała dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP - bezpośrednio dla przedsiębiorców 8,70 ha. Do głównych zadań będzie należało przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, w tym: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym, podczyszczalni wód deszczowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej oraz wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na obszarze ROF, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru, poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Liczba odwiedzin: 820313

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała