Kogo dotyczy 

polska  angielska
data publikacji: 24-04-2020 | 13:08data ostatniej modyfikacji: 24-04-2020 | 14:35Wprowadził: Administrator

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele i przedsiębiorcy maja prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, w tym do organów jednostek samorządowych. Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skarga złożona przez stronę w sprawie w której toczy się postepowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postepowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to że w uzasadnieniu od decyzji organ odnosi się również w kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.

Skargę w sprawie, w której w  toku postępowania administracyjnego została wydana  decyzja ostateczna , uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postepowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Wskazać  należy że żądanie takie zostanie uwzględnione gdy zachodzą przewidziane w kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Przedmiotem wniosku zgodnie z art. 241 Kpa mogą być sprawy związane  z ulepszaniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną  własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb  ludności.

Liczba odwiedzin: 896402

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała